ޙަދީޘް 43: ألحقوا الفرائض بأهلها

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض، فلأولى رجل ذكر».

رواه البخاري، ومسلم.


އިބްނު ޢައްބާސް  ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ”ތަރިކަމުދަލުން ފަރުޟު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް އޭގެ އަހުލުވެރީންނަށް ދޭށެވެ. ދެން އެ ބައިތަކަށް ބެހުމަށްފަހު ބާކި ހުރި އެއްޗެއް ވަނީ އެ މީހަކާ އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑު ފިރިހެނަކަށެވެ.“

ރިވާކުރެއްވީ އަލްބުޚާރީއާއި މުސްލިމް.