ބިބްލިއޯގްރަފީ

ތަރުޖަމާގެ މަރުޖިޢުތައް

 • ޞާލިޙް ބިން ފައުޒާނިލް ފައުޒާން، އަލްމިންޙަތުއްރައްބާނިއްޔާ ފީ ޝަރްޙިލް އަރްބަޢީނައްނަޥަޥިއްޔާ. ދާރުލް ޢާޞިމާ، 1429ހ. (ތަރުޖަމާކުރެވޭ ފޮތް.)
 • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ.
 • އިބްނު ޙަޖަރް އަލްޢަސްޤަލާނީ. ފަތުޙުލްބާރީ.
 • އިބްނު ޢުޘައިމީން. ޝަރްޙުލް އަރްބަޢީނައްނަޥަޥިއްޔާ.
 • އިބްނު ރަޖަބް އަލްޙަންބަލީ. ޖާމިޢުލް ޢުލޫމި ވަލް ޙިކަމް.
 • އިބްނު ދަޤީޤް އަލްޢީދް ނޫނީ އިބްނު ޙަޖަރް އަލްޢަސްޤަލާނީ. ޝަރްޙުލް އަރްބަޢީނައްނަޥަޥިއްޔާ. (މި ޝަރަޙަ ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ބޭކަލަކަށް ކަމާމެދު ވަނީ ކުޑަކޮށް އަރައިރުން އުފެދިފައެވެ.)
 • އިބްނު ޙަޖަރް އަލްހައިތަމީ. އަލްފަތުޙުލް މުބީން ފީ ޝަރްޙިލް އަރްބަޢީން.
 • އިބްނުލް އަޘީރް. އައްނިހާޔާ.
 • އައްތަފްސީރުލް މުޔައްސަރު
 • އަލްއިތިޔޯޕީ، މުޙައްމަދު ބިން ޢަލީ. ޛަޚީރަތުލް ޢުޤްބާ.
 • މަލިމް މޫސާ ކަލޭގެފާނު. އަލްއީޤާޡު ފީ ތަޢްލީމިލް އަލްފާޡް. (1357ހ.)
 • ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚާ ބެހޭ މަރުކަޒު. ދިވެހި ބަސްފޮތް. (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ، 2011މ.)